Informació legislativa


En el procés de substitució de les lleis franquistes, la nova llei de règim local va haver d’esperar fins el 1985. En l’antiga “Ley de Régimen Local” que va estar en vigor durant el primer mandat democràtic i la meitat del segon, no estava previst que hi haguessin alcaldes i regidors amb dedicació exclusiva i per aquesta causa no varen poder cotitzar a la Seguretat Social.

Aquest tema, s’ha arreglat. Amb data 8 de desembre de 2006, el BOE va publicar la Llei "37/2006, relativa a la inclusión en el Régimen general de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales". Que en la seva disposició addicional única reconeix el dret dels alcaldes i regidors amb dedicació exclusiva a que aquests anys constin com a cotitzats. http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/08/pdfs/A43047-43049.pdf

Posteriorment, amb data de 11 de setembre de 2007, es va publicar el Reial Decret 1108/2007, que n’estableix el reglament i determina les condicions per el seu reconeixement. http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/11/pdfs/A37038-37039.pdf

Per a aquells càrrecs electes que haguessin estat cobrant a través del grup municipal, cal tenir present la Resolució de la Tresoreria de la Seguretat Social, que ho equipara com si s’hagués cobrat directament de l'Ajuntament. http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/21/pdfs/A04241-04241.pdf

Encara que estan pendents d'alguns tràmits al Ministeri, aquelles persones que ho necessitin per jubilar-se o que estan jubilades i el còmput d'aquests anys els hi millora la pensió, ja poden fer-ne la sol·licitud.

Feu saber aquesta informació a d’altres companys o companyes que puguin estar afectats.Informació legislativa per al reconeixement de les cotitzacions